Ćwiczenia ratownicze na Terminalu Paliw PKN „ORLEN” S.A. oraz Terminalu LPG „ORLEN – Paliwa” Sp. z o.o. w Sokółce

W dniach 16 – 17 października 2019 r. przeprowadzono ćwiczenia dowódczo – sztabowe z epizodem praktycznym na terenie Terminalu Paliw PKN „ORLEN” S.A. oraz Terminalu LPG „ORLEN – Paliwa” Sp. z o.o. w Sokółce z udziałem wytypowanych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb współdziałających powiatu sokólskiego.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur zawartych w Planach Operacyjno – Ratowniczych w zakresie możliwości organizacji i prowadzenia akcji podczas zdarzeń na terenie zakładów o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej położonych w strefie wzajemnego oddziaływania, a także doskonalenie umiejętności współdziałania podmiotów ratowniczych w czasie bezpośrednich działań podczas pozorowanego zdarzenia.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w dwóch etapach.

W dniu 16 października 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przeprowadzono aplikacyjne ćwiczenia dowódczo – sztabowe, podczas których poszczególne służby i podmioty omówiły przygotowanie oraz możliwości organizacji i prowadzenia ewakuacji ludności ze strefy zagrożonej skutkami potencjalnego wybuchu zbiornika autocysterny do przewozu gazu LPG na Terminalu ORLEN Paliwa Sp. z o. o. w Sokółce. W ćwiczeniach udział wzięło kierownictwo Terminali, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komedy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Zakładu Pomocy Doraźnej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sokółce.

Natomiast w dniu 17 października 2019 roku na terenie zakładów przeprowadzono praktyczne ćwiczenia taktyczno – bojowe, podczas których sprawdzono możliwości prowadzenia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałania podmiotów ratowniczych podczas akcji gaszenia wielkopowierzchniowego pożaru w kompleksie leśnym na terenie Terminalu Paliw PKN „ORLEN” S.A. wraz z zabezpieczeniem obiektów i instalacji technologicznych obu Terminali oraz terenów przyległych. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w okolicach miejscowości Buchwałowo powstaje pożar suchych traw, krzaków i pojedynczych drzew, który z uwagi na panujące warunki i silny wiatr bardzo szybko rozprzestrzenia się w kierunku zachodnim i obejmuje obszary leśne położone na terenie Terminalu Paliw PKN „ORLEN” S.A. w Sokółce. Istnieje realne zagrożenie rozprzestrzenienia się wielkopowierzchniowego pożaru lasu na obiekty i instalacje technologiczne Terminalu Paliw PKN „ORLEN” S.A. oraz Terminalu LPG ORLEN – Paliwa Sp. z o.o. w Sokółce. Zagrożony jest głównie park magazynowu zbiorników naziemnych Terminalu Paliw oraz front rozładunkowy cystern kolejowych szerokotorowych Terminalu LPG. Jednocześnie w przypadku przerzutu ognia przez drogę awaryjną na terenie zakładu – pożar może rozprzestrzenić się na tereny przyległe, tj. zwarty kompleks leśny położony pomiędzy Sokółką, a miejscowością Buchwałowo o powierzchni ponad 100 ha oraz zagrozić pozostałym obiektom i instalacjom technologicznym obu zakładów doprowadzając poprzez efekt domina do poważnej awarii przemysłowej. Po ogłoszeniu w zakładach alarmu o zagrożeniu i wdrożeniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa oraz zabezpieczania obiektów technologicznych dochodzi do upadku pracownika Terminalu LPG przygotowującego do ewakuacji cysterny z zagrożonego frontu rozładunkowego – wymaga on ewakuacji z pomostu, udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazania do wyznaczonego miejsca ewakuacji osób poszkodowanych.

Przybyłe na miejsce zdarzenia jednostki ochrony przeciwpożarowej i służby ratownicze otrzymują zadanie:

  • ewakuacji i udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej,
  • zbudowania linii obrony przed rozprzestrzeniającym się pożarem lasu na odcinku około 350 m drogi awaryjnej zakładu oraz odcinku około 100 m przy parku magazynowym zbiorników naziemnych,
  • podania łącznie 8 skutecznych prądów wody w natarciu na miejsce pożaru,
  • zorganizowania zaopatrzenia wodnego z instalacji przeciwpożarowych Terminalu Paliw,
  • ostrzegania okolicznych mieszkańców o zagrożeniu,
  • zabezpieczenia terenu prowadzonych działań.

Ponadto podczas gaszenia pożaru lasu jednostki ochrony przeciwpożarowej otrzymują dodatkowe zadanie zorganizowania systemu zaopatrzenia pompowni pożarowej w dodatkową wodę z zewnętrzach źródeł spoza terenu zakładu poprzez:

  • zbudowanie punktu czerpania wody na wyrobisku pożawirowym w Kundzinie,
  • zbudowanie magistrali wodnej od drogi gminnej Buchwałowo – Kundzin położonej poza terenem zakładu do pompowni pożarowej na odcinku około 350 m składającej się z 1 linii wężowej W-110 lub 2 linii wężowych W-75,
  • zasilanie magistrali wodnej poprzez bufor wodny (zbiornik TANKER 13 m3) dowożąc wodę z punktu czerpania wody na odległość około 4 km.

Podczas ćwiczeń sprawdzono dodatkowo umiejętności reagowania strażaków na zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia podczas prowadzonych działań ratowniczych – min. doszło do zasłabnięcia ratownika OSP prowadzącego działania w strefie zagrożenia. W realizacji epizodu praktycznego udział wzięły siły i środki JRG Sokółka, OSP KSRG Suchowola, Janów, Kuźnica, Stara Kamionka, Szudziałowo, Zubrzyca Wielka oraz Policji i Straży Miejskiej.

Dodatkowo w ramach przygotowań do ćwiczeń zostało przeprowadzone aplikacyjne sprawdzenie procedur uruchamiania podmiotów przewidzianych w Zewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym do usuwania skutków awarii poza terenem zakładu o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: bryg. Dariusz Łukaszewicz, mł. bryg. Mariusz Miszkin, st. kpt. Paweł Chudecki.


KWPSP Białystok:  								Ćwiczenia ratownicze na Terminalu Paliw PKN „ORLEN” S.A. oraz Terminalu LPG „ORLEN – Paliwa” Sp. z o.o. w Sokółce