Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Powiat sokólski – działania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych związane z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Komenda Powiatowa PSP w Sokółce realizuje szereg zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii.

Realizując polecenia komendanta głównego PSP oraz podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, komendant powiatowy PSP w Sokółce m.in.:

 • wzmógł nadzór nad przestrzeganiem reżimu sanitarnego wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych we wszystkich obiektach KP PSP,
 • ograniczył do niezbędnego minimum wizyty petentów w obiektach PSP opracowując i wdrażając jednocześnie zasady obsługi interesantów przez Komendę Powiatową PSP,
 • wprowadził zasady tzw. pracy zdalnej dla części funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • wprowadził naprzemienny system pracy kierownictwa Komendy oraz dowództwa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej,
 • wdrożył procedury postępowania w przypadku powstania zagrożenia skażeniem Komendy Powiatowej PSP i podległej JRG wraz z Posterunkiem i jej wyłączenia do czasu otrzymania wyników badań lub przeprowadzenia dezynfekcji,
 • wytypował miejsca zastępcze do stacjonowania sił i środków PSP w przypadku ewentualnej konieczności wyłączenia obiektów koszarowych PSP wskutek skażenia koronawirusem, a także miejsca separacji i kwarantanny załóg PSP mających kontakt podczas zdarzeń z osobami potencjalnie zarażonymi koronawirusem,
 • na bieżąco w ramach prowadzonych odpraw szkoleniowych ze zmianami służbowymi JRG i Stanowiska Kierowania KP PSP przekazuje informacje o obowiązujących wytycznych i procedurach postępowania w przypadku prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem, zasadach bezpieczeństwa sanitarnego oraz informacje w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej i sposobie realizacji zadań podczas kontroli sanitarnej na przejściach granicznych,
 • uczestniczy w wideokonferencjach z podlaskim komendantem wojewódzkim PSP oraz współpracuje ze starostą, służbami, instytucjami i samorządami gminnymi w celu wymiany bieżących informacji,
 • przekazał na potrzeby szpitala SP ZOZ w Sokółce respirator transportowy z wyposażenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce,
 • przekazał namiot pneumatyczny z wyposażenia KP PSP Sokółka na potrzeby organizacji polowych izb przyjęć przy szpitalach na terenie województwa podlaskiego,
 • współpracuje z jednostkami ochotniczych straży pożarnych włączonymi do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego przekazując na bieżąco informacje o obowiązujących wytycznych i procedurach postępowania, sposobach zabezpieczenia podczas prowadzonych działań oraz na wypadek konieczności wsparcia ośrodków pomocy społecznej w niesieniu pomocy osobom pozostającym w kwarantannie,
 • na bieżąco analizuje stan wyposażenia podległej JRG oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu sokólskiego w sprzęt ochrony osobistej niezbędny podczas działań przy zagrożeniu koronawirusem, a także przy wykorzystaniu służb logistycznych nieustannie pracuje nad ciągłym doposażeniem JOP w sprzęt ochrony osobistej strażaków.

W ramach powyższych działań przekazuje się również na bieżąco jednostkom ochotniczych straży pożarnych materiały edukacyjne do prowadzenia szkoleń w ramach samokształcenia kierowanego z zasad postępowania na wypadek dysponowania przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczych i pomocniczych przy zagrożeniu koronawirusem.

Przykładem właściwego sposobu przygotowania się jednostki ochotniczej straży pożarnej do bezpiecznego niesienia pomocy osobom potrzebującym w sytuacji panującej pandemii jest szkolenie zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Janowie. Druhowie podczas szkolenia przeprowadzonego przez prezesa OSP będącego jednocześnie strażakiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego PSP zapoznali się z zasadami stosowania środków ochrony indywidualnej, zdejmowania ochron w sposób minimalizujący ryzyko wtórnego skażenia strażaka oraz sposobów prowadzenia dekontaminacji ratowników, sprzętu i pojazdów biorących udział w działaniach.

Jednocześnie nadal kontynuowane są działania Państwowej Straży Pożarnej związane z prowadzeniem kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej – codziennie 8 funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony indywidualnej prowadzi w systemie zmianowym całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju z Republiki Białorusi na 2 przejściach granicznych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego, tj. Międzynarodowym Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: OSP Janów.


Artykuły promocyjne

KWPSP Białystok: 								Powiat sokólski – działania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych związane z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.