Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Dziś (30 grudnia) Miasto oddało do dyspozycji mieszkańców jedną z największych i najdroższych inwestycji drogowych w historii Białegostoku, zrealizowaną przy ogromnym wsparciu Unii Europejskiej.

Węzeł Porosły to połączenie Trasy Generalskiej, Trasy Niepodległości i drogi ekspresowej w kierunku Warszawy. Stanowi domknięcie wewnętrznej obwodnicy miejskiej. Wszyscy czekali na zakończenie prac przy węźle – moment, w którym z tego nowoczesnego obiektu zaczną korzystać mieszkańcy. Od dziś płynny, wygodny i bezpieczny przejazd w tym miejscu mogą docenić wszyscy kierowcy.

– Ten trudny rok kończymy pozytywnym akcentem. Oddajemy do dyspozycji mieszkańców jedną z najważniejszych i najdroższych inwestycji w Białymstoku. W dzisiejszym wydarzeniu miało uczestniczyć wiele osób, przedstawicieli instytucji, dzięki którym Miasto Białystok zrealizowało jeden z największych w swojej historii projektów. Niestety pandemia w tym przeszkodziła – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces. Dzięki wspólnej pracy udało się tę inwestycję doprowadzić do szczęśliwego końca.

Koszt budowy węzła wyniósł ponad 277 mln zł, w tym roboty – 252 mln zł oraz wykup gruntów ponad 25 mln zł. Wsparcie Unii Europejskiej (w ramach drugiej Osi Priorytetowej: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020) wyniosło 223,5 mln zł. Dodatkowo Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 36 mln zł.

Budowa Węzła Porosły jest przykładem na to, jak realizować trudne inwestycje, których zakres jest w kompetencjach różnych podmiotów (w tym przypadku Miasta Białystok, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad).

– Trzeba przyznać, że budowa Węzła Porosły była olbrzymim wyzwaniem. I to nie tylko ze względów technicznych, ale również proceduralnych. Obejmowała tereny zarządzane przez trzech zarządców dróg. Tylko w niewielkiej części była realizowana na terenie Białegostoku, a przede wszystkim na terenie gminy Choroszcz – podkreślił zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Ta inwestycja od samego początku wymagała ciągłej weryfikacji przyjętych założeń, od zmiany formuły wyboru wykonawcy robót, poprzez uchylenie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, aż po zmianę decyzji i przyjętych rozwiązań technicznych na etapie procedury odwoławczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju. Pomimo tych trudności, dziś udostępniamy kierowcom około 10 kilometrów nowych dróg wraz z obiektami inżynierskimi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Budowa węzła była planowana od dawna, bo dojazd do drogi ekspresowej S8 jest kluczowy dla skomunikowania Białegostoku z innymi obszarami Polski. Dzięki realizacji inwestycji od dziś kierowcy mają możliwość bezkolizyjnego przejazdu nad torami kolejowymi. Zostały również zlikwidowane miejsca, w których dochodziło do wypadków.

W ramach inwestycji została przebudowana droga krajowa nr 8 od granicy miasta do Węzła Porosły oraz droga wojewódzka 676 od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Węzła Porosły. Powstało około 10 km dróg (1,7 km drogi wojewódzkiej, 1,87 km drogi krajowej, 5,49 km dróg dojazdowych i 1,54 km łącznic). Wybudowano jezdnie główne, drogi serwisowe, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, oświetlenie, kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, przebudowano sieć wodociągową i sanitarną.

Powstało 5 obiektów inżynierskich: estakada w ciągu DK nr 8 (Porosły), wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DK 8 i DW 676, estakada w ciągu DW 676 (Al. Jana Pawła II) na skrzyżowaniu z ul. Elewatorską, wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DW 676 (Al. Jana Pawła II) i linii kolejowej Białystok–Bartoszyce, wiadukt drogowy (druga jezdnia) nad linią kolejową Białystok– Bartoszyce w ciągu DK 8 (Gen. F. Kleeberga).

Dzięki inwestycji powstało niemal 5 tys. mb ścieżek i ciągów rowerowych, ok. 315 tys. m3 nasypów, ok. 9,3 tys. mb barier ochronnych (drogowych), 730 oznakowań (393 znaki na słupkach, 241 słupków prowadzących, 77 tablic kierunkowych na słupkach i 22 tablice na konstrukcjach wsporczych), 9 tys. m2 oznakowania poziomego (np. pasy na jezdni). Podczas prac zużyto ok. 1,5 tony farby i ok. 16,5 tony masy chemoutwardzalnej, zamontowano 350 opraw oświetleniowych, ułożono ponad 82,7 tys. ton mieszanki mineralno-asfaltowej. Do wykonania obiektów inżynierskich użyto łącznie 1,7 tys. ton stali zbrojeniowej, 10,5 tys. m3 betonu, ok. 2,2 tys. mb murów oporowych.

Wszystko po to, aby poprawić dostępność komunikacyjną Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego, podnieść jakość i standard infrastruktury drogowej, skrócić czas przejazdu oraz poprawić komfort podróżowania mieszkańców i odwiedzających Białystok.

Agnieszka Błachowska