Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Pięciuset uczniów i trzydziestu nauczycieli z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego będzie mogło wziąć udział w projekcie „EcoCentrum Kompetencji BOF”. Dzięki temu możliwa będzie modernizacja kształcenia zawodowego. Dziś (28 kwietnia) prezes stowarzyszenia BOF Tadeusz Truskolaski oraz marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podpisali umowę na dofinansowanie tego projektu.

Projekt „EcoCentrum Kompetencji BOF” jest dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Będzie on realizowany w latach 2021-2023. Liderem jest Stowarzyszenie BOF, a partnerem Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Wydatki kwalifikowane w projekcie wynoszą ok. 4,95 mln zł, dofinansowanie – ok. 4,7 mln zł.

Celem „EcoCentrum Kompetencji BOF” jest modernizacja systemu kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji 500 uczniów i 30 nauczycieli z 14 szkół zawodowych, między innymi z Białegostoku. Stworzone zostanie branżowe centrum kompetencji w zakresie efektywności gospodarowania energią i zasobami.

– Realizacja tego projektu wpłynie na modernizację i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Powstanie płaszczyzna współpracy między placówkami edukacyjnymi, przedsiębiorcami, uczelniami i społecznością lokalną – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Projekt jest związany z gospodarowaniem energią i zasobami, wpisuje się w zielony ład europejski, w strategię rozwoju województwa podlaskiego i BOF.

Działania w tym przedsięwzięciu będą nastawione na rozwiązanie problemów związanych z brakiem wykwalifikowanej kadry – instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów Odnawialnych Źródeł Energii, modernizacji cieplnej oraz brakiem kompetentnych pracowników/instalatorów w tym zakresie.

W ramach projektu będzie realizowanych 9 działań:

  • badanie potrzeb kompetencyjnych firm BOF: identyfikacja potrzeb kompetencyjnych 200 firm w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami,
  • doradztwo kompetencji: przygotowanie systemu doradztwa w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami, realizacja doradztwa dla uczniów,
  • szkolenia dla uczniów szkół zawodowych w tym: realizacja kursów, organizacja zajęć, projekty badawczo-wdrożeniowe,
  • staże i praktyki zawodowe,
  • certyfikacja kompetencji: stworzenie systemu walidacji i certyfikacji nowych umiejętności i kompetencji zawodowych na poziomie zadań zawodowych,
  • zasoby edukacji: wsparcie szkół zawodowych w modernizacji oferty kształcenia poprzez innowacje edukacyjne w programach kształcenia uwzględniających aspekty związane z gospodarowaniem energią i zasobami,
  • kompetencje nauczycieli, w tym: szkolenia nauczycieli, staże, wyjazdy studyjne,
  • współpraca z uczelniami wyższymi, w tym: organizacja seminariów branżowych, zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkół zawodowych na uczelniach wyższych,
  • laboratoria edukacyjne i demonstracyjne – wyposażenie i prowadzenie działalności dwóch Laboratoriów ecoKompetencji BOF (Białystok i Czarna Białostocka).

Opracowanie: Kamila Bogacewicz