Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sokólskiego.

8 czerwca 2019 roku egzaminem teoretyczno – praktycznym zakończyło się trwające od 8 kwietnia br. szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sokólskiego.

Było to kolejne szkolenie zrealizowane przez tut. Komendę zgodnie z obowiązującymi „Zasadami organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2015 r. Na kurs zgłoszonych zostało 56 strażaków z jednostek OSP funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego. Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne realizowane przez strażaków w formie samodzielnej nauki metodą nauczania na odległość e – learning oraz zajęcia praktyczne przeprowadzone na bazie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce w systemie zaocznym jako sobotnio – niedzielne zjazdy.
W ramach w/w szkolenia realizowana była tematyka dotycząca:

  • podstawowych czynności ratowniczych podczas gaszenia pożarów, w tym pożarów wewnętrznych wraz z zajęciami w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łapach,
  • podstawowych czynności z zakresu ratownictwa technicznego,
  • podstawowych czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych,
  • zasad pracy w sieci radiowej,
  • wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom na drodze.

Podczas zajęć z gaszenia pożarów zapoznano druhów z podstawami organizacji działań gaśniczych i taktyką gaszenia pożarów. Omówiono cały sprzęt ratowniczy i armaturę wodną wykorzystywaną podczas działań. Sprawdzano możliwości praktycznego użycia w/w sprzętu, min. ćwiczono rozwijanie węży pożarniczych, sprawianie linii ssawnych, rozstawianie drabin, korzystanie z hydrantów podziemnych, wprowadzanie linii gaśniczych po drabinach, wykonywanie podstawowych rozwinięć linii wężowych. W ramach zajęć przygotowujących do prowadzenia działań podczas pożarów wewnętrznych, przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych. Podczas zajęć zapoznano ratowników OSP z zasadami BHP podczas pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, budową oraz zasadami pracy w aparatach powietrznych oraz praktycznie przećwiczono prowadzenie działań w zadymionych pomieszczeniach. Zakończeniem bloku szkoleniowego był test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łapach.

Podczas zajęć z zakresu ratownictwa technicznego zapoznano się z zasadami pracy zestawami hydraulicznymi i pneumatycznymi, taktyką prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych oraz praktycznie przećwiczono metody uwalniania osób poszkodowanych, uwięzionych w rozbitych samochodach. Metod cięcia konstrukcji pojazdów ćwiczono na samochodzie osobowym pozyskanym dzięki uprzejmości Pana Mariusza Woronowicza, właściciela firmy „KAWETA” w Sokółce.

Podczas realizacji zajęć praktycznych z zakresu wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom na drodze, nieodzowną merytoryczną pomoc w realizacji programu nauczania otrzymaliśmy od funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Szkolenie ukończyło 42 strażaków z 18 jednostek OSP powiatu sokólskiego (24 osoby z jednostek OSP KSRG Suchowola, Dryga, Krynki, Nowy Dwór, Szudziałowo, Zubrzyca Wielka, Olsza, Sidra, Kuźnica, 12 osób z jednostek OSP typu S spoza KSRG Karpowicze, Chilmony, Dąbrowa Białostocka, Jaczno, Starowlany, Przystawka, Rudawka oraz 6 osób z jednostek OSP typu M Słojniki i Krukowszczyzna).

Zdobycie uprawnień przez strażaków OSP do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych znacznie wpłynęło na poprawę stanu gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu sokólskiego.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz.
Zdjęcia: KP PSP Sokółka.


Artykuły promocyjne

KWPSP Białystok:  								Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sokólskiego.