Cztery nowe projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowali białostoccy urbaniści. Zostaną one przedstawione podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 27 listopada.

Projekty porządkują kolejne strefy Białegostoku i zapewniają im możliwość zrównoważonego rozwoju.

– Wszystkie te projekty są ważne dla mieszkańców. Białostoczanie chcą, aby przestrzeń wokół nich była nie tylko funkcjonalna, ale też estetyczna i zielona. Urbaniści podczas tworzenia planów reagują na potrzeby mieszkańców zabezpieczając tereny zielone oraz porządkując zabudowę i układ komunikacyjny kolejnych obszarów na terenie miasta. Te cztery projekty są tego dobrym przykładem – powiedział zastępca prezydenta Adam Musiuk.

Pierwszy projekt dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w rejonie ulic Milowej i Holowniczej. Obejmuje obszar o powierzchni 73,82 ha pomiędzy ulicami: Kanarkową, Brzoskwiniową, Milową, Holowniczą, granicą miasta Białegostoku oraz w rejonie ulic Margerytki i Nad Potokiem. Projekt porządkuje zabudowę na tym terenie. Ustalenia projektu planu są kontynuacją wypracowanych ze społecznością osiedla Dojlidy Górne standardów oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzględnionych już w planach obowiązujących na tym osiedlu.

Drugi projekt dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Dolina w Białymstoku w rejonie ulic Armii Krajowej i Niskiej. Obejmuje obszar o powierzchni około 44,65 ha położony pomiędzy doliną rzeki Białej, ulicami: gen. Władysława Sikorskiego, ks. Jerzego Popiełuszki i Bacieczki w Białymstoku. Projekt planu w miejscu intensywnej zabudowy porządkuje układ drogowy i zabezpiecza tereny zielone. Założeniem projektu planu jest m.in. ochrona istniejących terenów zieleni i lasu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, zachowanie obiektu cerkwi jako dominanty urbanistycznej, wydzielenie terenów o różnych funkcjach, wyznaczenie obsługi komunikacji i miejsc postojowych, umożliwienie realizacji inwestycji w oparciu o ustalenia planu, np. na terenach zieleni w ramach budżetu obywatelskiego.

Kolejny projekt dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Wygoda i Jaroszówka w rejonie ulic Wasilkowskiej i Traugutta. Etap I obejmuje obszar ok. 50,6 ha ograniczony ulicami Wasilkowską i Poleską, terenami kolejowymi, bocznicą kolejową oraz ulicami: gen. Władysława Andersa, Władysława Warneńczyka, Władysława Łokietka, Kątową i gen. Stanisława Sosabowskiego. Projekt ma na celu uatrakcyjnienie terenów wokół „Węglówki”, wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych (dodatkowego połączenia komunikacyjnego obszaru wielofunkcyjnego, jakim jest „Węglówka” z obiektami muzealnymi, z pozostałą częścią miasta) oraz uporządkowanie zabudowy na tym terenie.

Kolejny projekt dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulicy gen. W. Andersa. Obejmuje obszar o powierzchni około 7,3 ha, położony między zabudową usługowo-produkcyjną przy ulicy gen. Władysława Andersa i Lasem Pietrasze.Na tym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2018 r. Tereny objęte opracowaniem przeznaczone są obecnie głównie pod zabudowę usługową, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, produkcję oraz komunikację. Sporządzenie nowego planu wynikało przede wszystkim z potrzeby poszerzenia obszaru inwestycyjnego i zwiększenia możliwości realizacyjnych basenu miejskiego. W projekcie przewidziane jest utrzymanie głównego przeznaczenia terenów pod zabudowę usługową oraz zieleń urządzoną, umożliwienie lepszego wykorzystania obszaru pod budowę basenu miejskiego poprzez połączenie obszarów planistycznych w jedną całość, przesunięcie drogi, która w dotychczasowym planie dzieli obszar przewidywany pod budowę basenu miejskiego na dwie części, wprowadzenie jednoznacznego wskazania tego terenu pod lokalizację inwestycji celu publicznego, pozostawienie w dotychczasowym przeznaczeniu niewielkiego fragmentu zainwestowanego obszaru usługowo-produkcyjnego. Projekt umożliwia powstania zespołu basenów miejskich na tym terenie. Uwzględnia on wytyczne ze studium wykonalności zespołu basenów, co umożliwi lepsze wykorzystanie terenu pod budowę basenu miejskiego.

Eliza Bilewicz-Roszkowska