Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni w Białymstoku: działania Urzędu i Straży Miejskiej
Departament Gospodarki Komunalnej oraz Straż Miejska w Białymstoku intensyfikują działania kontrolne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb. Właściciele tych instalacji muszą przestrzegać rygorystycznych przepisów, aby uniknąć sankcji. Jakie są obowiązki mieszkańców i na co powinni zwrócić szczególną uwagę?

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie ewidencji i dokumentacji

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy są zobowiązane do prowadzenia dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości muszą prowadzić odpowiednią dokumentację dotyczącą tych instalacji. Obejmuje to nie tylko prowadzenie ewidencji, ale również posiadanie umów z przedsiębiorcami uprawnionymi do opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych.

W celu spełnienia tych wymagań, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć umowy z firmami posiadającymi odpowiednie zezwolenia. Na stronie internetowej miasta można znaleźć wykaz takich firm. Ważne jest, aby umowy te były aktualne i aby właściciele mogli przedstawić dowody uiszczania opłat za świadczone usługi, takie jak rachunki czy faktury VAT.

Intensywne kontrole Straży Miejskiej

W ostatnich miesiącach Straż Miejska w Białymstoku zintensyfikowała kontrole dotyczące opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Funkcjonariusze sprawdzają, czy właściciele nieruchomości posiadają wymagane umowy oraz czy regularnie uiszczają opłaty za wywóz nieczystości. Kontrole te mają na celu zapewnienie, że wszystkie nieruchomości są zgodne z obowiązującymi przepisami.

W przypadku nieruchomości, które nie zostały jeszcze skontrolowane, właściciele mogą zostać wezwani do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Tam będą musieli przedłożyć umowy oraz dowody uiszczania opłat za usługi opróżniania zbiorników. Jest to szczególnie ważne, ponieważ brak odpowiedniej dokumentacji może skutkować nałożeniem sankcji.

Wymogi dotyczące częstotliwości opróżniania zbiorników

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, właściciele nieruchomości muszą regularnie opróżniać zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, aby zapobiec ich przepełnieniu. Zbiorniki te muszą być opróżniane co najmniej raz na trzy miesiące. W przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, opróżnianie powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w roku.

Regularne opróżnianie zbiorników jest kluczowe dla utrzymania porządku i higieny. Nieprzestrzeganie tych wymogów może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla środowiska. Dlatego ważne jest, aby mieszkańcy byli świadomi swoich obowiązków i dokładali wszelkich starań, aby je wypełniać.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie. Działania te są niezbędne dla zapewnienia zgodności z przepisami i uniknięcia ewentualnych sankcji.


Urząd Miejski w Białymstoku