Jeszcze tylko do jutra (16 lipca) mieszkańcy Białegostoku mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska – wymianę ogrzewania oraz instalację kolektorów słonecznych. Inwestycje będą realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku.

Do składania wniosków o udzielenie dotacji uprawnione są osoby fizyczne. Na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji przeznaczono 345 tys. zł.

Wnioskodawcy będą zobowiązani do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie. Dotacje będą przyznawane do 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 5 tys. zł. Miasto dofinansowuje:

  1. trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:
  • podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • zainstalowaniu ogrzewania gazowego,
  • zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,
  • zainstalowaniu ogrzewania olejowego,
  • zainstalowaniu pomp ciepła,
  1. zainstalowanie kolektorów słonecznych.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu mogą składać deklaracje:

  • w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek 8.00–17.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30–15.30),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
  • elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej, identyfikator ePUAP: UMwB, adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka.

Spośród tych, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne. Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

To już drugi nabór wniosków w tym roku. W pierwszym naborze wnioski o udzielenie dotacji można było składać do 7 maja 2021 r. Wpłynęło 39 wniosków, w tym 33 wniosków na wymianę kotłów, 3 wnioski na instalację kolektorów słonecznych, 2 wnioski na instalacje pompy ciepła i jeden wniosek na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Z 39 złożonych wniosków 8 zostało odrzuconych.

Po raz pierwszy nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku Miasto ogłosiło w 2016 r. Był to projekt pilotażowy i spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W 2020 r. ogłoszono dwa nabory wniosków i łącznie z budżetu Miasta na dotacje w ramach PONE przekazano 67 331 zł.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 17 maja do 16 lipca 2021 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Eliza Bilewicz-Roszkowska