Urząd Wojewódzki wspiera podlaskie samorządy: 16,5 mln zł na posiłki dla potrzebujących
W obliczu rosnących potrzeb naszych mieszkańców, program „Posiłek w szkole i w domu” stanowi istotne wsparcie dla wielu rodzin w naszej społeczności. Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasz region otrzymał znaczące dofinansowanie, które umożliwi dostarczenie pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym.
  1. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski ogłosił przeznaczenie ponad 16,5 mln zł na dożywianie mieszkańców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
  2. Beneficjenci programu to dzieci, młodzież oraz dorośli spełniający kryteria dochodowe, w tym osoby starsze i z niepełnosprawnościami.
  3. W programie uczestniczą wszystkie podlaskie samorządy, z Miastem Białystok na czele, gdzie wsparcie może objąć nawet osiem tysięcy osób.
  4. Miasto Hajnówka również korzysta z tego wsparcia, otrzymując ponad 840 tys. zł dofinansowania w pierwszej transzy.

Program „Posiłek w szkole i w domu” to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim pewność, że nikt w naszym społeczeństwie nie pozostanie głodny. Lokalne samorządy z naszego regionu, włączając w to Miasto Białystok czy Hajnówkę, aktywnie włączają się w realizację tego przedsięwzięcia. Dzięki temu, możliwe jest dotarcie do prawie 34 tys. osób, którym zapewnione zostanie niezbędne wsparcie w formie posiłków, produktów żywnościowych, a także świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

„W pierwszej transzy przeznaczamy na realizację programu ponad 16,5 mln zł, rocznie to ma być ok. 30 mln zł. Pomoc otrzyma prawie 34 tys. osób w województwie podlaskim” – wyjaśnił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, podkreślając skuteczność i skalę wsparcia.

Wśród beneficjentów programu znajdują się nie tylko uczniowie, dla których przygotowywane są gorące posiłki w stołówkach szkolnych, ale także osoby niewychodzące z domu, które otrzymają pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczne, stanowiąc jednocześnie wyraz troski o najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego regionu.

„Może ona sięgać ośmiu tysięcy osób – u nas są to głównie dzieci i młodzież. W ubiegłym roku dożywianie prowadziliśmy w 104 placówkach, więc widać, że te potrzeby nadal są” – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, podkreślając wagę kontynuacji i rozwoju programu.

Warto również zaznaczyć, że samorządy wykazały się dużym zaangażowaniem w udział w programie, składając wnioski o dofinansowanie i zapewniając wkład własny, który w wielu przypadkach zostanie obniżony, co pozwoli na jeszcze szersze wsparcie.

Program „Posiłek w szkole i w domu” to przykład skutecznej współpracy pomiędzy rządem a samorządami na rzecz dobra wspólnego. Dzięki temu, nikt w naszej społeczności nie musi zmagać się z problemem głodu, a wsparcie dociera do tych, którzy go najbardziej potrzebują.


Na podst. Urząd Wojewódzki w Białymstoku