Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Miasto Białystok zaprasza uprawnione rodziny do udziału w programie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wnioski można składać między 22 a 28 października.

Celem programu jest pomoc rodzinom popegeerowskim z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz internetu. Wsparcie skierowane jest do osób, które łącznie spełnią następujące warunki udziału w projekcie:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje gminę – miasto Białystok, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku (tj. w latach 2020-2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych, środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny, laptop lub tablet) oraz dostęp do internetu.

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

  • załącznik nr 1 – oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy,
  • załącznik nr 2 – wniosek rodzica/opiekuna prawnego,
  • załącznik nr 3 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy,
  • Załącznik nr 4 – wniosek ucznia, który ukończył 18. rok życia.

Dokumenty w formie papierowej należy składać od 22 do 28 października 2021 r., do godz. 15.30, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1.

Więcej informacji znajduje się na stronie gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Baner informacyjny