Miasto Białystok informuje, że dokumentacja złożona na etapie rekrutacji do projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wymaga uzupełnienia.

W związku z powyższym, na podstawie § 4 ust. 14 Regulaminu konkurs oraz § 4 ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (Zarządzenie nr 840/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z 20 października 2021 r.), prosimy o przedłożenie w terminie do 14 grudnia 2021 r. dokumentów potwierdzających prawidłowość danych zawartych w oświadczeniach złożonych w trakcie rekrutacji, w tym:

  • dotyczących miejsca zamieszkania ucznia/ucznia pełnoletniego,
  • pokrewieństwa ucznia/ucznia pełnoletniego w linii prostej z byłym pracownikiem PGR,
  • potwierdzenia faktu pracy krewnego w linii prostej, wskazanego w oświadczeniu, w PGR,
  • potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez ucznia/ucznia pełnoletniego sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

Zakres uzupełnienia niezbędnych do weryfikacji danych i dokumentów:

  • potwierdzenie zamieszkania ucznia/ucznia pełnoletniego na terenie gminy PPGR – (przykładowy dokument wymagany przez CPPC, na podstawie którego dokonywana będzie weryfikacja: kserokopia legitymacji szkolnej ucznia (z adresem)/potwierdzenie ze szkoły w formie oświadczenia itp.),
  • potwierdzenie pokrewieństwa ucznia/ucznia pełnoletniego w linii prostej z byłym pracownikiem PGR wymienionym w oświadczeniu (przykładowy dokument wymagany prze CPPC, na podstawie którego dokonywana będzie weryfikacja: odpis aktu stanu cywilnego, np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu itp.),
  • potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR krewnego w linii prostej wymienionego w oświadczeniu – jeśli wcześniej dokument nie był dostarczony (przykładowy dokument wymagany przez CPPC, na podstawie którego dokonywana będzie weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy w PGR, legitymacja służbowa byłego pracownika PGR, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników PGR, dyplomy, dokumenty z ZUS/KRUS dotyczące świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PGR, dane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa itp.),
  • potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczania przez ucznia/ucznia pełnoletniego, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w 2020 i 2021 r.) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy (przykładowy dokument wymagany przez CPPC, na podstawie którego dokonywana będzie weryfikacja: zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko o nieotrzymaniu tego rodzaju wsparcia itp.).

Osoby, które nie dostarczą w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów lub ich kopii nie zostaną zakwalifikowane do projektu.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek 8.00-17.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30-15.30.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Biura Funduszy Europejskich: 85 869 62 22.