Mieszkańcy Białegostoku mogą jeszcze w tym roku skorzystać ze wsparcia Urzędu Miejskiego w zakupie roweru elektrycznego. Dotacje będą przyznawane w ramach zadania „Ekorower – alternatywa dla samochodu”. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznał Miastu na ten cel 750 tys. zł.

Wsparcie polega na dofinansowaniu, w formie dotacji, zakupu fabrycznie nowego roweru wyposażonego w pomocniczy napęd elektryczny. Dotacja przysługuje w wysokości odpowiadającej 50% wartości poniesionych kosztów, maksymalnie – 2,5 tys. zł. Skierowana jest do pełnoletnich w chwili złożenia wniosku mieszkańców Białegostoku, którzy mają uregulowane wymagalne zobowiązania wobec Miasta.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na taki rower będzie prowadzony w dniach 21-22 listopada. W celu ubiegania się o dotację należy wypełnić wniosek w formie papierowej i dostarczyć go do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego (jest zamieszczony poniżej) lub otrzymać go w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1.

Wnioski złożone w formie elektronicznej lub listownej, w innej lokalizacji Urzędu albo w innym terminie niż wskazany, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Składanie wniosków będzie odbywać się w oparciu o funkcjonujący w urzędzie system kolejkowy – przed złożeniem wniosku będzie wymagane będzie pobranie biletu (z numerem) w automacie biletowym. Każda osoba może jednorazowo złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie dotacji. W sytuacji, gdy jedna osoba planuje złożenie większej liczby wniosków w imieniu innych osób, po złożeniu pierwszego będzie zobowiązana do pobrania nowego numerka i zajęcia miejsca na końcu kolejki.

Zadanie będzie realizowane w następujących etapach:

  1. Złożenie wniosku w dniach 21- 22 listopada
  2. Podpisanie umowy o dotację w dniach 1-8 grudnia
  3. Zakup roweru w dniach 1-15 grudnia
  4. Złożenie dokumentów rozliczeniowych w dniach 1-15 grudnia
  5. uzyskanie refundacji poniesionych kosztów – do 29 grudnia

Realizacja etapów 2-5 jest uwarunkowana uprawomocnieniem się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 10 października 2023 r., dlatego Miasto zastrzega możliwość odstąpienia od rozstrzygnięcia naboru w razie braku prawomocności wyroku na dzień 30 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje i zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie dotacji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowanie: Anna Kowalska