Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zawiera nowy status w parametrach filtrowania. Do formuły dodano zakładkę "Potwierdzone - przekazane poza Policję"

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw, wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Od 2 paźdźiernika 2019 roku do formuły "Parametry Filotrowania" w zakładce status  został dodany kolejny element pod nazwą "Potwierdzone-przekazane poza policję". Ma to na celu usprawnienie systemu a w przypadku stwierdzenia, iż sprawa wykracza poza kompetencje Policji przekazanie informacji innym instytucjom w celu podjęcia odpowienich kroków.