Od 1 grudnia mieszkańcy Białegostoku będą mogli w Urzędzie Miejskim składać wnioski o wykonanie instalacji fotowoltaicznych.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. Celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta. W projekcie przewidziane jest wykonanie 70 instalacji o mocy do 5 kWp oraz 10 instalacji o mocy powyżej 5 kWp. Wnioskodawca ma możliwość wyboru jednego rodzaju instalacji OZE.

Wysokość grantu wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych brutto montażu instalacji z zastrzeżeniem, że wartości kosztów kwalifikowanych wynosić będą:

  • instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 tys. zł za 1 kWp,
  • instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 5 kWp – maksymalnie 6 tys. zł za 1 kWp.

Instalacja objęta projektem będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Nie przewiduje się możliwości rozbudowy istniejącej instalacji OZE.

Wnioski mogą być składane w formie papierowej, jak i elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowanie: Anna Kowalska

Ochrona Środowiska